Glue! by Psychoholic
Glue! by Psychoholic
100 original ..xxxx..
.x3ii3x.
.3i::i3.
.3i::i3.
.333i:i333.
.iii33ii33iii.
.:::i33i33i:::.
.xx:i333i:xx.
O O
x. .mMMMm. .mMMMm. .x. u n d e r t a k e r s :
. m mM ..xxx.. Mm m . xx. .xx. xx.
i.x i x.i
:i3 xxx.
. :i3 .xx. .xx.
.ggggi: :iggggx. . . . .
.ggggggggggi:: ::iggggggggggx.
,,gggggggggggggggi::igggggggggggggggx. G! L! U! E!
ggggggg ggggggggggg gggggggg
ggg, Www....wwww x.gggg psychohOlic!bleach
g i wwwwwwwwwwwwww g
i ww ww i
x wwww wwww x
x.wwwwwwwwwwwwwwww x
xx.wwwwwwwwww.xx