555 555IIIii
555 55IIi ,sS iiII555YY5555Iiii :NX i iII55 : 5555Ii N INu, iII55 ,db, ,, ,db, 55IIi x i I iiII55 555IIIi x :i : iiII555 YY YY55IIi I n iiII555 :,u,: 5555Iiii *. * iI5555 ,YY, 5555Iii : iI5 5 55IIi i n in iI555 55 55IIIii I , I , iiII5 YY 555555 YY 5IIii iiII : 555 : 5Ii iI,db, ,, ,db, ,db, ,, ,db, 5Ii u, n. iiI IIii I I: iiIIYY YYYY YY 5IIIi i : :i ii ,u, 5555 :,u,: IIii I n iI iiII5 ,YY, 55555 ,YY, 5Ii * NN iiII5 55 5 55IIii u, x. iiII5 :5 5 55IIi I I: iII55555 YY5555IIIii i : :i iiII555 : 55555IIIii I n iI iiI555 ,db, ,, ,db, 555Iiiii * NN iI55 555Iii :: I: iiII5555YY YY55IIii ii x :i x iiII555 :,u,: 555IIiii II , iI , iI55 ,YY, 55555Ii iiII55 55555Iiii iI555 5555ARXIi iiI- --- - - ----------------- -------------------------- Clearasil here --- --
funny holliday huhh!!!....noway...it sux big time...raining and stuff..
no people on tha beach and noones out...im just sittin here,,eating my
micro pops...
Reach: arx@hotmail.com ArX ART 9819.53