Remorse Promo by Atom Bomb
Remorse Promo by Atom Bomb
:: You are a proud viewer of a un-colored Atom Bomb ascii ::
--------------------------------------- oo.lo,s. Ss.
another atombomb ascii for ,s. lSs.o..
remorse, this was fun to ,s.,sS,sSss,s.,sSsS
do, as you can see i ,sSSs.,s. ooSs.
actually used some ,s. sS,s
more keyboard keys o s oo ,sSS
this time, i used O and A to Ss.oos.oosSs ,s
highlight.. i really like this . ooooo
picture, i guess because it took me more time
to do then usual :
------------------------------------------------- o ,:
oos. s sssss.
s s slss.
l .s ,s
oo ,
,sSSsSOAAOSs,.S:::.SSs.
,sS::,sSAOOOAOOOOOOs.:::::: d
,sS:::SSAAAAAOOOOOOOOOA::.::::::::::.d
,sS::::SAOOAAOOOOOOOOAA:::.:::::::dSS
,sS:::SAOOOOOOOOA:::.::,ss.
,sS::S ,sSSs.AIIAA:: , .S
,S,s:::A::::::::s. ,,sS::
S,sS:::::O::::::::.. ,s::
,sS::::::.:A:::::::::,s ,
,. ::::::::::::A:::::,S ,
,.::::::::,SOO.S:::: ,
.::::::::OOOOOO ::: ,, ,::
,SAAOO.::::::::OOOOOOO :, ,::::
OOOO.:::::::OOOOOOO :, ,::::
,SOOOO.::::AOOOOOO .sSSs., , ,::::
AAASs., ,sS:A:s., ,::::
,: ,OOOOO,: :::.,::::
:: ,OOOOO,: SS::::::O:::::::::::
:: :OOO:: ,,sS::::::::::Ss.:::S
::. sS:::OOO,.:. ,A::OOO: :: S,
,::: SS,sS:::OOO,.,::::SOOOOOO.:S,
O::. :::OOOO::AAAAOOOOAAOOOO.SS,::
,O::: ,S::::OOAAAAAOOOOOOOOAOOOO.SSSS,:::,::
O:: ,S::::OOAOOOOOOOAOOOOOOOOOOOO:.SS,A.S:::::
O :::OOAOOOOOOOOOAOOOOOOOOOO.S,AA. .
SSs.sS:::AOOOOOOOOOAOOOOOOOOS,sAA,AAA.S
,s,. S::::::SAOOOOOOAOOOOOO,sAA ,OOAAAASSs
: .,. .S::SAAAASOO,sSA ,OOOOOOOA.
l: S As.S:s .ssssSAAA ,OOOOOOOOOO
AASs., . As.. , ,sSAAAAAAAA ,OOOOOOO: ,AA
,. AASs . ,OOOOOOOOO::,OOA
,:::s., , OOOO. : s. ,sSOOOOOOOO:.,OOA
.S::::::. ,sS,AOOOOOO.,sSs. ,. SSOOOOOOOO:.,AOOA
:: ,sS, AsAOOOOAAA,OOO.::OOOOOOOO:,AAOOAS,
:. : .S s , SAS ,sOOOOOOO,sSOOOOOOOOOOOOO.AOOAS,
l:Ss.:AA.,sS : ,.sOOOOOOOOOOOOAOOOOOOOOOAOOOO AOAS,:::
:::s:AA,sSOOOOO. ,OOOOOOOOOOOOOOOOOAs. AAOO,AOAS,:AA
:,:.:AS:OOOOOO ,OOOOOOOOOOOOOOOO::::.AAAAOOA:: ,AA
: l :OOOOOOOOOO,OOOOOOOOOOOOOOOOOOOO.AAAOO,::SsAAOO
l.. A :SOOOOOOOOOOOOOS: SA AOS.:AAOO
. . . . A ,AOA:A ,sS
::. , . . AAA AOA:S ,s::
:l , . : ,... : ,.., : ,OAA AOA :,:
,::., ,s::::Ss., . ,sSAA., AOA:.:
Ss. , :::::,ssOOOOOOOOSs.,AA,s A,:
S : .,s,.,sAOOOOOOOOOAA s.AAAA,s, , :
::,.,sAA::::::::Ss. ., , ::
oSs: ,::: . :::::: ,s
,soSs :: ,.sS
l . sS: . ,sssssssssssssSS ,sS ,sS
,sSSs. ,sS,OOAAAA::::::s.Ss.
: ,sSOOAA::::::::. ,AOOOOs.,
:::S ,sS A::::::::,AAOOOOOSs.
:,sS :.::,sAA ,.OOOOAA:
,.s,lll ,sOAAA ,sAAA::::.
, As,l,:.:OOOOOOO . OAAAAA
, AAl,AOO:OOOAAAA.,OAAA.A,A,
,.:AOAAAAOO:.OAAA.OAAAAAAAA::
::::::::,O:OAAAAAO:AAA::.,OAAAAAAAAA: ,.
::::::::::::: O AAOAAAOO:lA::,AOOAAAAAAAA:AOO
:::::::::::::::,O,AAAAOO:.SsAOOOAAAAAA: SO
:::::::::::OlAAAAOOOO: AOOOOAAA:: ,O
:::::::::.OOAO:AAA: A.OOOOA:: :: OA
::::::OAAO:::l AAO:: AAOAA
::::,OOAAOOS AAAAA,:AO OAA
:::::::::::::OOOSsOOOOOOA:::: AAOOOOOAAA. ,OAA
::::::::::::::::::OOOSs.::: A
::::::::::::AAAAAAAAAAOOOO ::: .,.. O
::::::AAAAAAAAAAAAAAAAAOOOO.O:OOOOOOs,. . OOO OOA
::::AAAAAAAAAAOOOOOOOOO,OOOOOOO:OOOOOOOO. OOOSs. ,OOOOOOO.::: AAA
::::AAAAAAOOOOOOOOOOOOO,OOOOOOOOOOO:OOOOOOOO OOOOOOOOOOOOOs..s A,AAA
::AAAAOOOOOOOOOOOOOOO,OOOAAAAAOOOOOOOOO::OOOOOOO. OOOOOOOOAAAA AA
:AAAOOOOOOOOOOOOOOO,OOOAAAAAOOOOO. AAAAAAAA OOOOOAAAAS AOOOO
AAOOOOOOOOOOOOOOOOOOOAAAAAOOOOAAAAA. . OOOS OOO
OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOA,OOOOAAAAAAAA OOAAASs.
OOOOOOOOOOOOOOOOO OOO ,OOOAAAAAA AAA::OOSs.
OOOOOOOOOOOOOOOOOOOO,OOOAAAA AA::OSs.
OOOOOOOOOOOOOOOO,OOO A::. .
OOOOO OO,sOOO ::OOOSs.,
OO,ss,, ,sss. ::OOOSs.
,sSOOOOOOSs.s. . . ,sSss.. ,. OOOO
,OOAAAAAAAAAAAAASss., Ss. , ,S SSs.,
OO::::::::::::::::::::A:AA.,s.,. , ,Ss. SSs.
A, Ss., s., .,
A: ::: :::::AA
:S ,sSs :: ,.S:::::::::::::::AAAA
,sssssssss,s. : .S::::::::::::::::::::AAAAAO
, .sS :::. s.S::::::::::AAAAAAOOO
OOOOOOOOOOAA. ::: s.,AAAAAAAAOOOOOO
OOOOOOOAAA:: :::Ss.AAAAAAOOOOOOOOO
OOOOAAA::::.:::Ss:::::::Sss.,OOOO
AAAA:::::SSs.:::: s.::::::::::::::::::::::::Ss. ,
A:::::: Ss.:: ::::::s.::::::::::::::AA
::: S::, :::::s.::::AAAAAAOO
:::: S::::, :::s.,::AAOOOO
S:::: ,::::::::::::::::::s.,::AAOO
S S:::: os,:::::::::::::::::::::::::::s.S:::AO
s. S::::.s.:::::::::::::::::::::::::SSA
:::,sAAAAAAAAS:.:::::Ss.,S::::: ::::::,::
:::,sOOAAAAOOOOOAAAAA.S:::::::Ss., ::::: ::,:
,sOOOOOOOOAAAAAAAAAAA.SSs. , ::
OOOOOOOOOOOOOAAAAAAA.SSs. ::
OOOOOOOOOAAAOOOOAA SSs. : ::
OOOOOOOOOAAAAAAOOS SSs.: :::
, OOOAAAAOOAAA , , SSs. :::
OOAAAAAAO ,. ,s ,s ,Ss. : ,s:::::
OOs.OOAAAAAAA ,sSs. ,s ,ss,sS,s ,.. ,s::::
OOOO OOAAAA ,sSSs. ,s,sS,s ,.:::::
AOOO,OOAA ,s,sS,s :::::
AOOO.OO,ssS,s :::
AOOO. ,s ,.
AOOOSS ,s .
AOOs.S
AOOOs. SS ,
AOOOO. , ,
o. O. ,s
OO ,.sS::.
,., OO .,. ,ssSAAAA
AA. OO ,sOOAA:Ss., ,. ,sSAAAAAAAAAA
AAO AO ,sSOOOOAAA::: OAAA ,sO
AA,AA ,ssSOOOOOOOAAAA::: ,A ,.sSOOOOOO.
AAA: OOOOAAAAAAA:::: ,. ,sSOOOOOOOOOOOOOOl
A:: AAAA:::: OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO
:: :::: ,OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO
:: ,sSOOOOOOOOOOOOOOOOOOO
: , OOOOOOOOOOOOOO ,sSAs.
,: ,sS::. OOOOOO ,sSOOOOAAA
. ,sOOOO::: OOOOs. ,sOOOOOOOOO
. , Ss., ,sSOOOOOOOOOOOO:: OOOOOOO ,.
, ,.:,OOOOOOOOOOOOOOO: ,sOOOO.
, ,:::,OOOOOOOOOOOOOO ,.sSOOOOOOOOO
Ss. , ,AAA: ,OOOOOOOOOOOOO ,:::::OOOOOOOOOO
::::Ss., ,AOOOO: ,OOOOOAAAOOO ,:::OOOOOOOOOOO
:::::: ,AOOOOO: ,OOOAAAAAAA ,::::OOOOOOOOOOOO
:: ,AOOOOOS ,sOOAAAAAAAA ,s:::OOOOOOOOOOO:
,AAOOOOAS ,sOOOAAAAAAAA ,sS::::OOOOOOOOO::
,ss ,AAAAAS ,sOOOAAAAAAAA ,sS OOOOOO::
,ss ,S ,sOOOAAAAAAAAS ,s,sSSs. SOOOO::
,,sOOOOAAAAAAAAAS ,. ,sSSs. OO:
,.sss.,SAAAAAAAAS ,sSs. ::
,sOOO:.SAAAAAAS,sS::::::::::s.
,OOOOOOA AAAA,s:::::::AAAAAA ,s
,OOOOOOOAA:: AAA,::::::AAAAOOO,. ,sS::
OOOOOOOAA:: ,SAA,:::::AAAOOOOO . ,sAAAA::
OOOOOOAA:: AA::::AAOOOO , ,sOOOOAAA::
OOOAAA:: ,SAAAA:::AAOOO ,sOOOOOOOAAA:
AOA ,SAAAAAA.::AAOOSSsssss., .sS ,OOOOOOOOOOAA:
AA ,sSAAAAAAAA ,...., ,...., s..s ,OOOOOOOOOOAAA:
A ,sSAA ,.sSSs. ,sOOOOOOOOOOOAA::
,sS ,sSAAAAAAAAAAAAAAAAs. ,sOOOOOOOOOOOOAA
,sS ,sSAAAAOOOOOOO,.., ,., .OOOOOOOOOOO
,sS,sSAAOOOOOO.Ss.AAAOOOOOAA. .OOOOOO
S ,sSAAAOOOOAAAAAAAAOOOOOOOOOAAA OOO
S ,sSAAAAAAOOAAAAAAAOOOOOOOOOOOOAA O
,SAAAAAOOOOOOAAOOOOOOOOOOOOOAA :
AAAAAAOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOAAA:: AA .
AAAAAAOOOOOOOOOAAAAAAAAAAAAA::: AA. .
AAAAAAAOOOOAAAAAAAAAAA:::::: AAAO ,s
AAAAAAAOOAAAAAAAAAAA:::: AAOO : ,ss
AAAAAAAAAAAAAAAA::::::: ,. ,sSSs., AAOO
AAAAAAAAAAAAAAA:::::::: ,sS:::::::::::::,AAOO ,
AAAAAAAAAAAAA:::::: ,sS:::::: AAOOO Ss.
AAAAAAAAAAAA::::: d ,AOOOd:::Ss.
AAAAAAAAA:::: d AOOOO :::Ss
:AAAAA:::: dS ,OOOO ::
:::::: ,OOOOO . :
:: ,OOOOO , :
,AAOOO ,
,AAOOO . ,:
,AAOOO ,:
,sSAA ,sS,:
. ,sSA ,sS:: .
bs. ,..sS::::: . .
SbSs. ,ssss . . ,
SbSs. ,sS ,. ,sSs. .,s .
SbSs., ,sS ,sSSs. ,sSSs. ,
::Ss., Ss., ,SSs., dS , . ,sSS
b SSs., . ,Ss. S:b,sS ,sS :
Ss. :::: S dSs., : ,sS :
, l : ,