dIEZEl zIPPy-lOgO..no back..;( by (jInx)
dIEZEl zIPPy-lOgO..no back..;( by (jInx)
this phile passed through
.sS W W .sSSs.
Ss. W .sS
S W
.sS y ,PjInx ,P
S ,dP ,P
. y ,@P S .
.: y :.
:: S s. , s. , t S ::
:i S 4P 4P s. , y i:
il y R 4P li
lI s. , d i e z e l s. , Il
I3.4SP 4P.3I
333bs. ,sd33
+-chomp me here!---chomp me here!---chomp me here!---chomp me here!-+
well, aye wuz two lazie two doo ny backgroond! jiss jooze eet nywaize, milton!
foah request, meehl two: jx@hotmail.com