Happy Hallowe'en! by ldb
Happy Hallowe'en! by ldb
/oo * .
llllll/
--/m--- /
.,,RIP,.RIP,.,,,,....,,,,.,ldb
OO /
//.. / b d / /
/ / // VV / / /, / :
.., /V/
/@ @ /. . 6d Y
MVVVM/ v-v/ /
/ D.@ / :
. --v-v--
.,,HappyHalloween!.
Y /
/ @v@
.ldbm-m.