Collaborative ascii colly by weird and plaztik
Collaborative ascii colly by weird and plaztik
yyyyyyyyyy ggggg
g ggggg
yyyyyyyy yyy
yyyyy
mistigris art productions.
gggg
Qv
m ,vQ
Qvm
yyyy
7
P .. .
ggggggggggggggggg
ggSSSl b, d
b, d : .
llli llli gg
gggggggggggggg
ggggggggggg
gggggggg : ..
iii ,sS
Ss, ggggggggg
g SSSl gg
ggggg SSSl
.. SSSl ...
l
llli SSSl
llli :.
: llli : ..
S,i ---
----- ii llli
iii :
. . iii
, ggggg
gggggggggg
ggggggggggggg
ggggggg
gggggg
g g
iii
iii ---
- SSSl
llli - ---
----- ll
li ,
, llli
SSSl ,
SSSl ii
i , i
ii iii
iii :. . : .
8884mmmmmmmm iii m
8884 llli
iii ll
li yyyyiiiyy
yy llli : . .
llli SS
Sl llli
SSSl Y
P SSS
l . ..... . .:
pZk. SSSl
8884 SSSl
8884mmmY
Pmmmm884
g ggg 8884
mmmmmmmmmmmmmmm888
4 YP
the dark domains.
,vQ
,vQQv, ,
vQQvQQv,
,vQQv,
vwv ,vQQ
v, ,vQQ
v,
Swww
v,
Q
ggggg
b
gggggggggggggg
gggggggggg
7 7
P
Q
7
7
P wd!
b,
b,
d
V
b,
b, d
run by the raven.
ggggg ggg DAEMONS GATE +o mavrikfire
,sl ,sl ,s, l,, ,ss, l, ,ss,
:l :l ssS :l :l Sss,
l, l l l l l : l s :
:b l, :b l, :b l l, : l l, : l
Sb, Sb, S Sb, Sb,Sb, SS Sb, Sb,SS
,sl ,sl ,s ,s,
,sSSs, .. . : :l gg gg ssS
.: .: . . l l l gggg l
SS : :. .: :b l :b l, :b l :b l
.. . .. : .. . ... S:l Sb, S S
: . :. . . . . : :l l : :. :
:. . . . . .: ...:. . .. .: : SS . :... . pZkcia
: : .. :.. . .. : : ... ..... ..:.: weirdmist
we rally round the family, with a pocket full of shells ...