: ..,,. .4. .yy. :l l k. . . . . .yy. 7,,P k,,4P dSS/ . *S S*P 7/ .,dk . P.yy. /h. *SS* wanna .4l .4k. . P.4k.k .yy.4. k/ .4. 7P / *D / P ./ .yy .4 l : . P */ .4 d .4 .yy. / 7 : .4P /k . .4P j :l ..,4P .y 7: *k. 4 *S/ l: 7 :l 8 k. 44 .yy. l 7k. ** .4. /: 7k. ***4. ** : k. k. k,,4 7.k,....,4 . P .dh. : .yy,..,4 ** .4 : j : . yySkl. .4:: 7/ .-. 77 ..yP . /k4k jk : 7 . k R M P /: . k,..., k.P / 7P: k.P / 4y,k Y /: yy k.// . k. * 7P : k. * 7 .k. . P .yy. .yl:kyyS.:k. /k.4:k,..,4llll/ :P 7P4S*
**7/ *SSS*** ** :: - cd! HAPPY VALENTINES DAY BOYS! **