,** *b*, **,
** ,,*, *b, *,
,* ,** ,*db *,
,* ,*b ,db *,
,* ,*b ,db ,
, b ,db *,
,* ,* ,db,,,,**,
, , ,d*d*******,,*,
** ,* ,d****,* * ,*,*,
** ,* ,d* ,*** ,,, , *,*,**
** ** ,d**,,,,,,,*,, ,*,,*,,, **,**,
, , , ,** ,,,**,, ,* ,*,****** ,,8,,,
* , ,d*,,,,,*** *,*,**,* ,*,,, ,n* *
,d,*,****,, ** * ,* ,,* ,*** ,
,d *,******* **, , * ,n**, * * **
* ,d!* ********,, ,, *, ,,,,,,* b, ,* ,,
,dP * **+,* ***,* * ,b, *b **
* ,d *,, * d,b b,*,db, ,** *
* **,,* **P ,** *b, *,*d*,* *,
* ,,*** *,,,,, ,db*, ,*b,*,*****, *
,* ,d****b,*d**,***d,* ***b,****,,d*,
* ,db*,*,,* ,,**********
* db*,*****,* ,,d,*****
db+**,,,,,** *
d**** ** * ,* *
d*** ,*b b* ,*
*b ,**,,d*** * *
* ,d****, * *
, *** d** *
*, b ,,nn***P* *
* *****P, b ,********** ,
, , *b ,*, ,* *
**bb *b ***b, ,** *
***** *b *********,,*
*b, ***** **
**b*, * , *
**b, ***** ,
**b, ,,*** *, *
b ,*
, ,ikstitan
, ,iMPURe
* , ,pourmamum*
* , ,3333
, , ,loveyou*
* ,* , ,* *2020*