-+ s t a t i q u e +- :
: : sK!imp1940
ascii requested by statique www.statique.org
ascii done by sIMONkING/thelo0pimpure1940 simonking@poczta.onet.pl