bug gaza
i
........ :l
yyyyyyyyyyyyyyy
lTTTTT
i7 77 77
:MM: :MM: :MM: :MM: