Rocks of Pern ASKi... by CoRoNeR
Rocks of Pern ASKi... by CoRoNeR
SysOp /
SysOp
Abbot Dervish / /
/ / / L
ord Jecksom
cr!/
/ /fog
ROCkS of PERN
Finish of GODz WHQ
TyRANNy Member B
oard
2 Blazing Nodes v
.34+ Modems on a
ll Running under P
CE 1.19
1.4 Gigabytes On-L
ine O-5 days I
BM Warez