Crucial Chaos Matrix ASCii by Iczer-1
Crucial Chaos Matrix ASCii by Iczer-1
/o, /o, /o, /. /o, /, o
/.. /. / : /o, . : /.,
/. o, o, o. o, : o o,
For Dimebag
/o, /o, /o, /o, /.
/. /o, : /o, / o, /
/. o, . /o, /o, o, o,
o, .//
/I1