.,sd74bs,. .,sdbsdds,. .,sd74bs,. .,sd74bs,.
.,d7 .,d7 4b,
4b,
4b, 4b, 4b,
4b,
4b,
,d7
rEm wHOREz