logo: Devastation island
: / V / / : / : ./ /
: Devast : // / /
ation : / // : : / :
: island : .// . . / .
/ / / / / / yL
logo: aRIDWEED
/ / / / / / / / yL
logo: aRIDWEED
/ / / / / / / / / yL
logo: davez
/ / / / / yL
logo: tRASH
- ---------/----------/-----------/----------/ yL -