* .. ** . yyyyyyy. yyyy. .. .,Sy..yyyqyyyy 7.5 27./* Q5 2Q .SSSSS**,. . . .Q* * . phz . . . .
anonim.