sp00f.
sp00f.
:yy,
l
---------l--yyy--,yy,------------,yy,---------:--
:: : ,ii, ,yl
l7i7 l :l liyy:74i7
,y,,i, l,,74l l
i,4i, 7i,7l l,,lyuu
4i l7,yy,4: l,,l4477 li
i,,i,i,,4 ll ::
i,i,i,4yyy 47 spoof
i,4i+,,,4l timebank menu
47 il l,: ,,,,,:
7 i,,i i,,,,,,- l
7 ,ily7,i y: l: l
,,yy,4l.i ll ll l :
liy,,,4i,,i7, l
:i,47, -:
liyll,y
yyyyyy
--------------------------------------------------------------------------------for Hiteks board, Spoof.