gggg b3 - ssssssssssssgggg
! sssssssssssgggg sss s --- sssssgggg-- -
ggggsssssss
gggg ssssss !
s sssssssssssss ssssss ggggsssss s sss ss s
-gggg ggggg g ss ssssss gggg
ssssssssssszszz l a t e r z belialblade