yyyyyyyyyyyyyyyyyyy
y?Ly,
,ZL,
JZ??L use your own device...
ZZ bar code... de!-sign
ZZI IH y yyy yy y yy y yyy yy
ZI yyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyy
yyyyZI yyyyyyyy
ZI SSSS??SSS??SSS? IS??SS
imp! ?Z,
?Ly SSI JSyI JS I JS I S
yyyyyyyyy
yyyyyyyy
yyyyyyyy
greetza: zL, bornburn, all