dogma login ascii by ic0n
dogma login ascii by ic0n
.,s@PY@s,. .,s@PY@s,. .,s@Y
,1l ll,lP lll dogma
, salut! l l Y@s,.
lP ,l welcome, ll
l .,s@P to da asciis ll
@s,. l dogma ll by ,P
l huh? l conspiracy l ic0n l
1, what? ,dl ! d1b d
Y10@s,,@P Y,. .,Y Y,
.,s@PY@s,. .,s@YPY@p,.
,1l yes, ll,P l,
, i did care! l
lP recycle ,ll lP
l my .,s@Pl
e again. @s,. l muhuahaha!
l and i lll
1, do not ,d,
Y10@s,,@P Ys,.
your user name, number, or alias.
alias phone numero xxxxxx-
password user note