colly that sucks by aneurismjizz
colly that sucks by aneurismjizz
aneurysms colly of stuff he did like 10 months ago.
yyyy yyyy yyyy +.+.+,+
,aQP4 ,aQP4 ,aQP4 +. .,pqy,. ,+
4P +. ,as. ,+
4P 4P 4P 4P 4P +.,Q ,y, ,y, 2. ,+
bssd bssd .,sssSbssd bssd bssd +, .,+
4b. 4b.4b. 4b.4b. 4b.+. ,+.
,dP ,dP,dP ,dP,dP ,dP ,+t. s.,s,G +.
P4 P4 P4 P4 P4 ,+s,..,s+.+.
,ss. ,ys. ,gs. ,ys. ,gs. dark star ,+ 4P +.
,d
ibandi ibandi i ,asssssn. Yb ,asssssn.
4QQP 4QQP 4b..,a@SSb.4,dSS@a,..d ,d lSMMi ,dPYb. iSsSi ,dPYb. iMMS ,d YSMMb.YbssdP,dP4b.YbssdP,dMMSx xxxxxx ,dbssssdPYbs,,sdPSx xxxxxx 4S .nS Sn.
x xxxxxx x xxxxxx 4 4b. 4b.
x xxxxxx x xxxxxx 4 ,sSP yas ,sSP
x xxxxxx x xxxxxx .,yQP 4Qy,.
x xxxxxx x xxxxxx x xxxxxx lWWP 4WWlx xxxxxx x xxxxxx x xxxxxx MMba,. Q. ,d .,adMMx xxxxxx x xxxxxx x xxxxxx YMMSbn.s,..,s ,adSMMP
x xxxxxx x xxxxxx x xxxxxx Sbss,...,ssdS
aneu,. .,rizm ,aQP4Qn. ,aQP4Qn. ,yQQy. ,yQQy.
P4QyyQP4 i,yyy.i i i ,PY.PY. ,yyy.i,yyy. l ,aSSn.* M * l ,SSMMSSlyyyQ4P 4P 4P 4P 4P 4P 4P SSMMMMSSP bssd bssd bssd bssd bssd bssd als PYPY l! l! l! l! l! l! ,yQQl *SS* lyQQy.
P4 P4 P4 P4 P4 P4 ,Pb. ,dYb,as. ,as. ,as. ,as. ,as. ,as. l * M * YSSP * M * ibasndi i ,yQQy.yyyQYyPQyyyyQP 4QQP ,PY.PQy. ,yYP
l * M * lPY..
i QyyyyQ * M *ll* M * l
YPQyyyyQyyyyQ
Y: P YPYP
YbssdP
YP x xxxxxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxxxx
,dP x xxxxxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxxxx
,dP x xxxxxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxxxx
,ll x xxxxxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxxxx
P x xxxxxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxxxx
lb. x xxxxxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxxxx
Yb. x xxxxxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxxxx
Sl x xxxxxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxxxx
Ss,. .,a@SS@a,. ,a@SS@a.
b. ,db. ,db.
b,. ,db,. .,db,.
SQqyqQPYQqyqQPYSs,
4P 4P 4b 4P ,dPYb. ,dPYb. 4P 4 4 ** ** 4b. 4bssdP 4bssdP ,dP
,jP4b. 4l lP ,jP4b.
YQi,. .,iQP
,jP4b. ll ll ,jP4b.
,dP 4b.
ll the truth ll
dS 4 may be P
,sSP out there 4Ss. b.
ll ll *S
this b. 4Q@qyyyyp@QP
was for *S 4P
Ss,. mafesto.. from SP .qyQQyp.
b. blender. ,yyyyy. ll ,db.
b,. .,db.4P .,db,.
SQypqQP ll ,dQqypQPQQ@qy.neon 4P 4P crayon 4+o mafesto 4P ,db. 4P 4
,adOPYObn,
,l l.
,adOPYObn, ii ii ,adOPYObn.
,l l. ,adOPYObn, l l,l l.
ii ii, . ii ii
l lil lil ll l
l. ,li i
l lSssSPSsssSl l
i il PYi i
: :i .,adO : :
P YSsssS P Y
PY crayon
................... PYq. PYq. .pYP PYq. ....................: .............. : ... ... ... ... : ............... :: :+o mafesto : : : : : : : : : : : :+v whoever : :: :............: : : : : : : : : : : :.............: ::.................:..: :...: :...: :...: :..:..................:: ............... : : : : : : : : ............... :: : : : : : : : : : : : : : : :: : : : : : : : Y : : : : : : : :: :......:......: : : Q:.: :.: : : :......:......: ::....................: :......iQy.i......: :.....................:: .............. : : Oba ndO : : :............... :: : ,yyyyy. : :.: ,yQ Q :.: :: ,yyyyy. : ::...: ,db.: P ,pYY ... Qy Y :: ,d. :...: ,adl:. ,yQ ... : : Qy, ::lbn,
,adOP ,pY : : : : Yq,. 4Obn,P ,yQ .: : : : : ... Qy, 4.: :.,pY :: : : : : : : Yp, .: :.:: :: .: :: : : : : : : :. :: :::: :: :: :: : : adO : : :: :: :::: :: :: :: : : Q : : : : :: :: :::: :: :: :: S Oband : : : : :: :: :::: :: :: ::.... : : : : : : :: :: :::: :: :: :::::: : : :.: :.: :: :: :::: ::Oba :::::: :.: Obaod ObaodO :: :: ::
4Ss,. - its a sword/cross .,sSP ,j 4b. ,qyyyp. ,qyyyp. ,dP yQ 4b,. .,dbandb,. .,dyQ Sn SQypqQllQpyqQS,yQ Sn 4P 4P yQ Snyy,. SS SS yQ Sn yQ
Sn .,j 4 Sn ,jP Qy ,yQY Yb. aS Sn ,y** S aS P Y
P yy
,dP liquid crusifix 4b P
4ba* 4P +o Blackrain 4 ix
4 +v whoever pretends 4ba*
P stuff 4
i hope i spelt that right 4
P 4
yyyy yyyy yyyy ,x. yyyy ....4ba..sS5Ss,. 4ba. ,db. : :: PYi ,a@QP4 ,db. ,a@QP4 : :: l b. i ! l i ! : :: ,dP 4P 4P 4P : :: i Y bssdQyyyyQP i bssd bssd : :: : 4P 4b. : P4 4b. 4b. : :: ,dP ,dP ,dP : :: . ,adP PY . ,adP PY PY : :: . ,d ,ss. ,ys. . ,d ,ss. ,ys. : :: 4 4b. 4b. 4 4b. 4b. : :: Yb ,dP ,dP Yb ,dP ,dP : ::... 2baosd ibandi ,y. 2baosd ibandi : :: : 4SP 4QQP ,yp. 4SP 4QQP : :: : . ll . ..........: ::..:............. . ,sSSs. . : ........:yyyyyy : : .,asssssss@QP4Q@ssssssssn,. : ..: yyyyyy4b. : ...: lPY login P4l : .: .dP ll :.: ,dl b. chat .d lb. :.: ll
4Ss. SS b. note .d SS .sSP
4Q@yyyyyyyyyyyy@Qb. stuff .dQ@yyyyyyyyyyyy@QP
4P yeah 47
celestial dreems bbs P die 4
P biatch 4
P Y
P 4
P an 4
P jQYn. .aQ4 ,jPY 4
l l l l l
,gP 4n,,gP ,gP ,gP ,jP ,jP
QYn..a7QQYn.QYnQYnQ aQ a.
l ll ll l ll l ll l
b. +o greedo .d
b. +v aneurysm .d
ba. +v whoever .nd
Sba,. .ndS
i did this in 5 minutes.
heres a stupid little colly of crap i did a while ago, like 4 months ago.. it
sucks. but whatever.. so, uhm.. yeah. i will have something good for next
pack.. because ill do something worthwhile, thats why all this shading sucks..
where there is shading.