. .... .oo. ... roy/sac
.o. .oo. oo. .oo. .
.oo. . . o.
.o o. o. o. .
P ...P,..4 .oo.: .
.. :::P P 4P 4 4P .
. .o. . . . ... . .O .O
o. .o .oo.o. o. o. .oo. ..... O o. .
P o. . .o 4 i
o. . o. .. .:i o. . oi
o. o. .o o. . o 4o.oP.
4 4 4 P 4 . .::o. .o
.4P::.
P