AESTHETICMIMIC
.yyy@@@yyy. *i
.sSy. , d..
.S. k.
y,y5.
XXXXXXIIII: 7
XXXXXXIIIIIIII::::: :7 . y
XXXXXXXXXXIIIIIII:::::: I7 IX
IIIIII::::::. i : :I
:::: qss .sS**q, :
q.@SSII:: :: ::IIIy. s. *q
.*iii:: @@y. I@@ s
.t** II .
yy@ III::::: , :: II 4q :
.@yyyiii::: i, ii *si
:IIIIIIIiii:: I :: ,.I:
:::IIISSS* ,II: :: ki:
.***@@SSSSSIIII:::: :: 4. Ii II
:::IIIIIiii::: . :: I.
.. . y .@@**. II @y
IIII, :::: :: ,y,I. .,,.4IIII!@.
II ,1 *.IkIIXXIIi i
, / ,m, * ii
.Sb, .ISy.yy@SQi . ::
. ,. , Q .,. , !!
b Yj iy y i y, I II
,.yb.sn* :.7b.d . II ::
.*SS@yyS:i,.@ : :: II
s@. i:I I
47 q*yX: : !!
Ii j Is*****SI I. :: II
i: .II,:I.yy@@y Xi I: II ::
. I:: :y. y,,y I:: I !!
iiI I *,i I: .. ,
::I II . ** ,I
: :: : Q* . XX ,
:: ., !b **@SSSS* .S. II:: X. @
I: i Iy. .s .. ::
:: .y.@yy**SI d@.
II y,.
I . ii
,, ,. II
4 . ISy.. XX.
:I:
:II::**@S***i
IXII: .*@SS@*,. 7* ..
.:XXI y. .**@SS iI
:IXI . .s.I
II I, ,.I
. I.
i ,
7. .
y. i ,
:y,, ** **.,s
:aSS@@@sss s@@SS
iiS
IiS@@
:iS
IS
i,
II:I
I:
.i
i. I
3
4
. I
II
:: i
,, y .ssssssy IX :S
. :i :X *7 .d
: : I . . *q@ .
*S : : i y. ::
@. i . QQQt. 4
yy yyyy@@,. b i i yyyyy
: j i :
: : Q i Q
i i: : i i : .
: : : Q i : : @ !: @
i I:: : , .i :
Xiii:: i :X .b. i
: X .*.. .y, ::: *,,.,df, .
i .sb. ,, 4/ :*
/ /. ,. . / / / I
s e n/ s e i m/ a/ g e r/ y
ansi
AN ASCII BY AESTHETIC OF MIMIC PRODUCTIONS 2004
im actually an ansi artist so please hold the laughter
promo for sense imagery, ansi group :: senseimagery.com!