yy,,yyyyy yyyyyuuuuuuuuyyyyy
:l l
l: ,,,yiS 7 h7
,,77,i yuuuuuuuu uyyyyuuuuuuyyyyy ,y7
, ,i7 sS 74
,i7l: ,i7,7 .
,i7 :l ,i7,i7 . ,
4i,l:,i7,i7 uu yyyyy uuuu l
47,i7 i, : ,yi
7 l ,i7
yyyyy,,yyyyyyuuuu : ,y7
7 l7
u
- +life