Endor by i_L
Endor by i_L
,d, iL ,,
,dP, yP?,
,dP , ,yyyy ySI y
,dP *,?b, +uyy
.,dyyyyyyyyyyyyyy+ JQ,b,? P Sy,
,yQP +S ?,? P,db, b,
,yQP yy,? ?, ,dP,?b, ,
,yQP Qb, L,P,dP,+ ?b,
.,yQP b,?b L ,J,d ,P I
?L ,, I yyy ,P
, ,+ P,dL ?,?P,P,
I, ,+ yd,b,,P,
P P
,P
-- iL --------
Doped style for dopie..