.. O
o
. . . / o O
. o .
o o . . o
o /
Ack!! /
IC /
-- Thppt! /
91