, anathema , joint verminvoff!ascii/universeinfinite
ySSS
: SSy yyyyyyyyyyg
ys l 8Il i, ii yyyy : yyy: ::: lSS
S . 8Il ys8I
ggggggggg g 8Il mmmmm Sy, g S8li gggg S@g@SSg. Il
S SSS SSS : y,
Sgggggg SSS 7yyy gg Iys ,i
yyy :: :mm gggS S :: l S lSSS SS:
ys :SS SSl
lS SSS ys.,
,.. yyy i : yyy i ,,:: 8 yyyyy
SSSSmSS88:
7
pffT!@