Eternal Insanity... by MindCrime
Eternal Insanity... by MindCrime
enter
the depths... enter eternal
insanity.
mc!
nine zero eight . two two four . eight seven eight zero