r g c by denude
r g c by denude
,,yssS:
,,ssQQ: il
,,yyyyyQQQi i ll : :
,yyy:: :: ii
y iyy :
i: : i yy :i i :: i:
yy i .,:i
ii i ,,yQ
i: , :: lii i ..::: ,,yy ::ii :issi .:. i ::.:: : :: iiii l: ll :i y :ii: i ii : : i :i y , :i :: ii i , i i y,y,,,i : :iyysi,,Qyy: y,QQyy, : ,,yyQQi Qy, : iyyQQQ, isyyS ,iyyyyyyyyyyyyyS