noches remix, frito-lay power.
.j:
yyyyyyyyyyyyyyyy ,. , .jl yyyyyyyyyyyyyy yyy yyyyy
jS* *Qk .jW jS*
b .jA. 4 .S
j .sSQQQ.jj/ b. 4l .jjQQQQ QQ Q
l // lb. l7 j
: isSS. :b. : DANONE .d
7 *4b. 4b. 4. *
l. :7 ll 4. 4b4, . *S
Yb. l ,l 4b. 4k
* Il 44I. 4b. 47 abs Y
. .*: :l 4. * 47 4b. . .Y
jl 4l,. b. * Ss,. .,S.sS
:. /j/. ,Ssy@
lSs,./ S Q
rocco is my idol